การสมัครเรียนแบบออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย​ (Graduate School Online Application​)

ปีการศึกษาภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร
ระดับการศึกษา (Graduate Degree)*
หลักสูตร (Degree Program)*
สาขาวิชา (Major) *
อีเมล์ (Email) *
โทรศัพท์ (Phone Number) *
เอกสารยืนยันตัวตน (Identification documents) *
บัตรจำตัวประชน หรือ Passport (CardID Or Passport Number) *
คำนำหน้าชื่อ (Title) *
ชื่อ (First Name in Thai) *
นามสกุล (Family Name in Thai) *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ First Name in English)*
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ Family Name in English)*
อยู่บ้านเลขที่ (Street Address)
ตรอก/ซอย (Alley/Lane)
ถนน (Street)
ตำบล/แขวง (Sub-District)
อำเภอ/เขต (District)
จังหวัด (Province/State)
รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)
วุฒิการศึกษาที่จบ
Graduation Degree *
สาขาที่จบการศึกษา
Program/Major *
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
University *
ผลสอบภาษาอังกฤษ
English Test
ในกรณีที่มี
If Yes, English Scores